image1 image2 image3

sama waga Warunki korzystania z wód a ograniczenie praw właścicieli nieruchomości

18.09.2013 | j.sz.

pole

Na terenie całego kraju trwa proces ustalania warunków korzystania z wód dla poszczególnych zlewni oraz regionów wodnych – prowadzony w oparciu o przepisy ustawy prawo wodne.
Określenie warunków korzystania z wód może ograniczać prawa właścicieli nieruchomości, w szczególności w zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych czy też budowy urządzeń wodnych.

Warunki korzystania z wód mają charakter dokumentu planistycznego. Sporządza je, na podstawie art. 120 ustawy prawo wodne dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w formie aktu prawa miejscowego – rozporządzenia, które jest następnie publikowane we właściwych dziennikach urzędowych województw.
Warunki korzystania z wód są uzgadniane z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Więcej...