image1 image2 image3

sama waga Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na podstawie art. 4172 k.c. – wybrane problemy

12.08.2013 | m.ł.

papiery1

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w 2004 r. kodeks cywilny przewiduje możliwość dochodzenia odpowiedzialności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej na zasadzie słuszności.

Jest to uwzględnione w art. 4172 k.c., który stanowi: „Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazuje, że wymagają tego względy słuszności”.

Czytaj więcej...