image1 image2 image3

sama waga Uchwalanie przepisów porządkowych w gminie 

11.08.2013 | k.h.

płot

Czy straż miejska może egzekwować od nas przepisy porządkowe, które uchwaliła rada gminy? Czy za nieprzestrzeganie przepisów gminnych możemy zostać ukarani mandatem?

Oprócz aktów prawa miejscowego, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.), w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj więcej...