image1 image2 image3

Przewidywane zmiany w zakresie pozwoleń na budowę

10.07.2013 | j.sz.

budowa

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało projekt założeń do zmiany ustawy Prawo budowlane w zakresie m.in. procedur uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Jak podaje Ministerstwo – celem zmian jest uproszczenie procesu budowlanego, a ich efektem ma być skrócenie czasu trwania procedur, a w efekcie poprawa warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Projekt przewiduje rezygnację z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz które nie oddziaływają negatywnie na środowisko. W takim przypadku uznano, że cele postępowania budowlanego zostaną należycie zabezpieczone poprzez instytucję zgłoszenia z projektem budowlanym.

Pozostałe zmiany obejmują między innymi:

  • ograniczenie rodzajów obiektów budowlanych, dla których istnieje obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w tym wyłączenie z tej grupy magazynów) oraz ustalenie dla milczącej zgody na użytkowanie krótszego terminu - 14 zamiast 21 dni od zgłoszenia;
  • ograniczenie zakresu uzgodnienia projektu budowlanego (wyłączenie uzgodnień z dostawcami mediów oraz z zarządcą drogi - poza drogami wojewódzkimi i krajowymi). Czynności te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót. Skróci to czas opracowywania projektu budowlanego przed rozpoczęciem inwestycji;
  • likwidację procedury zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych;
  • wprowadzenie terminu 14 dni, w którym organ ma obowiązek wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę. Przepis ten zmobilizuje organ do sprawniejszego procedowania wniosków;
  • ustalenie jako zasady, że w postępowaniach, w których inwestor jest jedyną stroną, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, nie zaś decyzji ostatecznej, co pozwoli na szybsze rozpoczęcie robót w większości przypadków.

Aby dać właścicielom sąsiednich nieruchomości możliwość uzyskania informacji o inwestycji zmieni się procedura związana z umieszczaniem tablicy informacyjnej o budowie. W przypadku inwestycji w rodzaju domu jednorodzinnego opisanego powyżej, którego budowa wymagać będzie zgłoszenia – wprowadzony zostanie obowiązek zamieszczania tablicy informacyjnej – dotychczas nie wymaganej przy zgłoszeniu budowy. Tablica będzie musiała zostać umieszczona przed wniesieniem zgłoszenia budowlanego.

Dodatkowo inwestor we własnym zakresie będzie musiał doręczać sąsiadom informację o zamiarze realizacji robót budowlanych, a potwierdzenie takiego doręczenia przedłoży staroście powiatu razem ze zgłoszeniem budowlanym.

Starosta powiatu będzie musiał w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczać informacje o napływających zgłoszeniach budowlanych.