image1 image2 image3

sama waga Pojęcie wypadku przy pracy

15.07.2013 | k.h.

hala

Jakie zdarzenie w świetle prawa będzie wypadkiem przy pracy? Czy każda groźna sytuacja w zakładzie pracy będzie mogła być uznana za wypadek? Czy wypadek samochodowy w drodze do pracy może być uznany za wypadek przy pracy? Każdy pracownik powinien znać definicję wypadku przy pracy.

Pojęciem wypadku określa się zdarzenie nagłe, nieplanowane i niepożądane, którego skutkiem jest uraz.

Wypadki można podzielić na zawodowe – związane z pracą oraz na wypadki pozazawodowe.

Wśród wypadków zawodowych należy wskazać:

  • wypadki przy pracy,
  • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
  • wypadek w drodze do pracy i z pracy, a także
  • wypadek przy pracy rolniczej.

Przez wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zdarzenie jest klasyfikowane jako wypadek przy pracy w przypadku gdy łącznie wystąpią: nagłość zdarzenia, związek z pracą, przyczyna zewnętrzna, powstanie szkody na osobie powodujące uraz lub śmierć.

Wypadek przy pracy to także…

Wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy jest wypadek:

  • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jako wypadek przy pracy traktowane są też inne nagłe zdarzenia, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu, związane między innymi z:

  • odbywaniem szkolenia,
  • odbywaniem stażu,
  • odbywaniem przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia,
  • odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący,
  • obierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
  • odbywania służby zastępczej.

Podział wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy dzielone są na 3 kategorie:

  • wypadki śmiertelne – wypadki, w skutek których nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku;
  • wypadki ciężkie – wypadki, w wyniku których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała;
  • wypadki zbiorowe – gdzie w wyniku jednego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.