image1 image2 image3

sama waga Krąg stron postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu

13.07.2013 | a.sz.

papiery

Stale pojawiają się problemy z prawidłowym ustaleniem kręgu podmiotów, które w przypadku wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego, powinny zostać uznane przez organ za stronę tego postępowania.

Art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) określa krąg stron postępowania administracyjnego wskazując, iż stroną tego postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wszczęcie sprawy administracyjnej następuje albo na wniosek strony albo z urzędu. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu powstaje pytanie o krąg stron tego postępowania, a także kto decyduje o posiadaniu przez dany podmiot przymiotu strony.

W praktyce organ administracji publicznej, który wszczyna postępowanie z urzędu sam ustala krąg postępowania. Trzeba zwrócić uwagę, iż jeżeli postępowanie dotyczy nieruchomości to organ sam może dokonać weryfikacji podmiotów, którym przysługują uprawnienia do nieruchomości wykorzystując so tego dostępne na stronach ministerstwa sprawiedliwości odpisy ksiąg wieczystych.

Można przyjąć założenie, iż organ zawiadamiając o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego nie może wykluczać z kręgu stron postępowania danego podmiotu uzasadniając to niewykazaniem przez ten podmiot tytułu prawnego do nieruchomości.