image1 image2 image3

Dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne – postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o błędach medycznych

11.07.2013 | m.ł.

operacja

Obecnie funkcjonuje nowa, uproszczona procedura dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. W przypadku utraty zdrowia wskutek błędu medycznego - warto rozważyć złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych.

Od 1 stycznia 2012 r., pacjenci poszkodowani w wyniku błędów medycznych mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia na nowych zasadach.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ustalenie błędu medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. 

Wniosek składany przez pacjenta każdorazowo musi zawierać niezbędne elementy, takie jak:

  • dane personalne pacjenta- imię, nazwisko, PESEL albo seria i nr dowodu
  • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców- w przypadku śmierci pacjenta wraz ze wskazaniem, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją
  • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital
  • wskazanie błędu medycznego (określenie jego rodzaju, np. zakażenie, uszkodzenie ciała)
  • uzasadnienie uprawdopodabniające zdarzenie, w którym doszło do błędu lekarza, a którego skutkiem było uszkodzenie ciała/rozstrój zdrowia/ śmierć pacjenta oraz uprawdopodobnienie szkody majątkowej i niemajątkowej.
  • przedstawienie propozycji wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania nie wyższą niż kwoty wskazane w ustawie tj. 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta

Do wniosku dołącza się: 

  • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku; 
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku spadkobierców, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich

Wskazany we wniosku błąd musi mieć miejsce w szpitalu i dotyczyć zakażenia szpitalnego, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta będące następstwem diagnozy lub leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 200 zł na rachunek bankowy właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Kompletny i należycie opłacony wniosek wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przekazuje niezwłocznie kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczycielowi, którzy przedstawiają stanowisko w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dowodami na poparcie swojego stanowiska. Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie, o zdarzeniu medycznym albo jego braku, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli komisja uzna, że do błędu medycznego doszło, pacjent otrzyma propozycję wysokości odszkodowania. Propozycję ta składa ubezpieczyciel szpitala. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia, ubezpieczyciel jest obowiązany do ich wypłaty w wysokości określonej we wniosku (przy uwzględnieniu obowiązujących limitów)

Podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji składa, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, ubezpieczycielowi oświadczenie o jej przyjęciu albo odrzuceniu. 

W przypadku przyjęcia propozycji ubezpieczyciela, składa się również oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.