image1 image2 image3

Wypadek przy pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS

10.07.2013 | k.h.

winda

Płacisz co miesiąc składki na ZUS? Miałeś wypadek w pracy? Należy Ci się odszkodowanie…

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy ma prawo do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu jakiego uszczerbku doznał pracownik.
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości zależnej od stopnia uszczerbku na zdrowiu.
W przypadku zwiększenia się uszczerbku, który był podstawą odszkodowania, o co najmniej o 10 punktów procentowych, odszkodowanie zwiększa się odpowiednio za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalono wcześniej odszkodowanie.
Odszkodowanie ulega zwiększeniu, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy.
Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy ustala lekarz orzecznik ZUS, wydając w tej sprawie orzeczenie.
Orzeczenie otrzymuje ubezpieczony lub w razie jego śmierci inna uprawniona osoba (np. członek rodziny poszkodowanego).

O wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej traktuje obwieszczenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, i tak:

  • 680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 11 898 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpie­czonego;
  • 11 898 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 61 191 zł w razie śmierci pracownika - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 30 596 zł w razie śmierci pracownika - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 61 191 zł w razie śmierci pracownika - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 61 191 zł w razie śmierci pracownika - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 11 898 zł w razie śmierci pracownika - gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 30 596 zł w razie śmierci pracownika - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Do wniosku o jednorazowe odszkodowanie należy dołączyć całą dokumentację medyczną, protokół powypadkowy, zaświadczenia o stanie zdrowia pracownika wydane przez lekarza prowadzącego. Do wniosku należy dołączyć również inne istotne dokumenty mogące mieć wpływ na orzeczenie.

 

Odszkodowania w orzecznictwie:

W razie odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy - orzeczeniem o uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), jest decyzja organu rentowego o odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania (art. 15 ust. 2 pkt 2 tej ustawy). Wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się według stawek za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązujących w dniu wydania tej decyzji, a kwota należnego odszkodowania przysługuje wraz z ustawowymi odsetkami określonymi przepisami prawa cywilnego od daty wydania zaskarżonej decyzji.

Uchwała SN z 7 kwietnia 2009, I UZP 2/09