image1 image2 image3

sama waga Glosa r.pr. dr Agnieszki Sznajder w czasopiśmie Radca Prawny Zeszyty Naukowe nr 3/2022

02.11.2022 r.| j.sz.

Radca Prawny Zeszyty Naukowe 3 2022 

Z przyjemnością informujemy, iż w numerze 3(32)/2022 kwartalnika Radca Prawny Zeszyty Naukowe, wydawanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, ukazała się glosa autorstwa r.pr. dr Agnieszki Sznajder - dotycząca wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2022 r. III OSK 820/21.

Glosowany wyrok dotyczy zagadnień prawa wodnego, będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

W omawianym wyroku III OSK 820/21 Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. sygn. akt II SA/Sz 735/18 oddalające skargę podmiotu obciążonego opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Glosa jest częściowo aprobująca - przede wszystkim z powodu niedoskonałości konstrukcyjnej norm prawa, które przyszło Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w tym przypadku ocenić, a co do których koniecznym wydaje się wysunięcie postulatów de lege ferenda - w zakresie bardziej precyzyjnego zdefiniowania prawnego pojęcia nieruchomości, czy też obszarów ujętych w systemy kanalizacji deszczowej na gruncie ustawy Prawo wodne.

Redakcji czasopisma Radca Prawny Zeszyty Naukowe dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i zaproszenie do przygotowania glosy.