image1 image2 image3

radca prawny rzeszow  Ustanawianie obwodów rybackich na wodach stanowiących własność prywatną - wyrok WSA w Gdańsku

02.01.2017 | m.ł.

mlotek2

 

Z satysfakcją informujemy, iż dzięki staraniom zespołu naszej Kancelarii, zapadł wyrok, mający istotne znaczenie w kwestii ustanawiania obwodów rybackich na wodach stanowiących własność prywatną. Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. akt II Sa/Gd 156/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność Rozporządzenia nr 8/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu w Gdańsku z dnia 21 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich w części w jakiej ustanowiono obwód rybacki na jeziorze stanowiącym prywatną własność Klienta naszej Kancelarii. Wyrok ten jest prawomocny.

Sąd administracyjny, orzekając w sprawie stwierdził, iż takie działania organów, które stały się przedmiotem skargi administracyjnej, stanowią przejaw naruszenia prawa. Uznał bowiem, że obwody rybackie mogą być tworzone jedynie na publicznych śródlądowych wodach płynących, tj. wodach które stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się na gruncie Skarbu Państwa a stan ten nie budzi żadnych wątpliwości co do jego aktualności. Przyjął też, że bez wzruszenia na drodze właściwego postępowania cywilnego prawa własności gruntu pokrytego wodą, którego właścicielem według treści księgi wieczystej jest osoba fizyczna, nie jest możliwe ustanowienie obwodu rybackiego.

W związku z treścią przywołanego wyroku, Dyrektor RZGW w Gdańsku podjął działania w zakresie zmiany Rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich. Obecnie, zmiany te znajdują się w fazie projektu. Istotne jest jednak to, że projektowane zmiany porządkują ilości i składy obwodów rybackich, na podstawie dokonanych przekształceń statusów wód oraz zmian uprawnień właścicielskich do wód. Obwody posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu pod wodą według projektu zostaną zniesione. Oznacza to, że na skutek, między innymi działań naszej Kancelarii, dojdzie nie tylko do zniesienia obwodu rybackiego utworzonego na nieruchomości reprezentowanego przez nas Klienta, ale i do poprawy sytuacji prawnej innych prywatnych właścicieli wód, którzy tak jak Klient Kancelarii posiadali utworzone z naruszeniem prawa obwody rybackie na wodach o statusie wód prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym.

O problematyce konkursów na użytkowanie obwodów rybackich pisaliśmy w osobnym artykule.

Czytaj orzeczenie opisane w artykule <otwórz>

Sprawa dotyczyła aspektów prawa wodnego - stanowiącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.